ಜಾಂವ್ದಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಘಟ್, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾಕಾ ಫುಟ್ Konkani Sermon by Rev. Fr Dolphy Devdas Serrao, Capuchin

0 Views
Published
#Divyavanilive ಜಾಂವ್ದಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಘಟ್, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾಕಾ ಫುಟ್ Konkani Sermon by Rev. Fr Dolphy Devdas Serrao, Capuchin
Athma Jyothi Ashram, Kadri Road, Mangalore
Word of God in Konkani Language
How to manage Tension and Stress by Fr Dolphy Devdas Serrao,
How to Lead a Happy Married Life
Say NO to Divorce

PLEASE SUPPORT Divyavani Live YouTube Channel
Also Watch :
https://youtu.be/yWmpYaME4bc
https://youtu.be/-nwjaZH4a6I
https://youtu.be/O7Yqoszyd-U
https://youtu.be/ZQvX0MXp89g
https://youtu.be/Vt0xZo8eFng
https://youtu.be/qeyqWRIFykw
https://youtu.be/3Uw_u4mT57Q
All Rights reserved
Please Subscribe Divyavani Live YouTube Channel
Category
big tits
Be the first to comment